Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması

 • Ana Sayfa
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması

KAPSAM VE AMAÇ

İşbu Politika, 6698 sayılı KVK Kanunu ve KVK Politika Kitabı kapsamında NOYAN HEALTH & TRAVEL ile müşteri, personeli ve iletişim ve etkileşim içinde bulunduğu gerçek veya tüzel kişilerle girdiği hukuki, ticari ya da finansal ilişkilerden doğan veya doğrudan elde edilen kişisel verilerin NOYAN HEALTH & TRAVEL tarafından işlenmesiyle ilgili düzenlemeleri yapmak, uyulması gereken koşulları belirlemek, beyan ve ilan etmek  amacını taşımaktadır.

Aydınlatma Yükümlülüğü

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında, NOYAN HEALTH & TRAVEL’ın, müşterileri, çalışan personelinin bunun yanında iletişim ve etkileşimde bulundukları gerçek veya tüzel kişilerle olan ilişkileri sırasında işlenen kişisel verilerin mevzuatın getirdiği zorunluluk ve gereklilikler nedeniyle hukuki bir düzene bağlanması gerekmektedir.

NOYAN HEALTH & TRAVEL, müşterileri, personel ve iletişim ve etkileşimde bulunduğu ilgili kişilerin kişisel veri güvenliği ve gizliliği ilkelerine üst düzeyde dikkat ve özen göstermektedir. Bu bağlamda hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında, ilgili kişilerin kişisel veri güvenliğine öncelik verilmektedir.    

Yukarıda adı geçen kanun hükümleri gereği gerçek kişi ile ilişkisi kurulabilen, her türlü kişisel veri (özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere) KVK Kanunu kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilmektedir. Bu kişisel veriler, Veri Sorumlusu sıfatıyla NOYAN HEALTH & TRAVEL tarafından aşağıda detayları açıklanan yöntemlerle ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.

“Kişisel Verilerin İşlenmesi” bu verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşleme Amacı ve Hukuki Dayanağı

Kişisel veriler mevzuat gereği otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle örneğin platforma kayıt, telefon, faks, e posta, sms ve diğer sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar yoluyla, ses ve görüntü kaydı da dahil yazılı veya sözlü olarak NOYAN HEALTH & TRAVEL tarafından elektronik ya da fiziki ortamda toplanabilir.

6698 sayılı KVKK nun 5. maddesi çerçevesinde

 1. Veri sahibinin açık rızası,
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 4. NOYAN HEALTH & TRAVEL ile onay ve/veya imza sonucunda düzenlenen sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 5. NOYAN HEALTH & TRAVEL’ın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 6. İlgili kişi tarafından bizzat alenileştirilmiş olması,
 7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 8. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, NOYAN HEALTH & TRAVEL’ın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.)

ve yine 6. maddesi kapsamında  

 1. Veri sahibinin açık rızası,
 2. Kanunlarda öngörülen diğer hallerde

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması ve Transferi

İlgili kişiye ait kişisel veriler; mevzuatın zorunlu gördüğü hallerde resmi kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi, NOYAN HEALTH & TRAVEL’ın faaliyetlerinin ve sorumluluğunun bir gereği olarak ticari, hukuki ve ekonomik ilişki içerisinde bulunduğu yurt içi / yurt dışı  çözüm ortakları, proje ortakları, program ve işbirliği ortakları,  tedarik sağlayıcı firma, kurum ve kuruluşlar, bağımsız denetçi kuruluşlar, banka ve finans kuruluşları,  yardım ve destek alınan diğer firma, kişi ve kuruluşlarla, avukat, mali müşavir, hukuk, bilişim, kalite ve finans danışmanları gibi danışmanlık  firmaları ile  NOYAN HEALTH & TRAVEL tarafından gerekli elektronik ve fiziksel güvenlik önlemleri alınarak paylaşılabilir. Transfer edilebilir. Bu paylaşım ve transfer işlemleri yurt dışı için de geçerlidir.

NOYAN HEALTH & TARVEL, ilgili kişiye ait kişisel verileri, gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla Türkiye içinde veya başta AB ülkeleri, ABD,  İngiltere olmak üzere başka ülkelerde , yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği alınan sunucular, hosting şirketleri, program, bulut bilişim vb diğer elektronik ortamlara aktarabilir işleyebilir ve saklayabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

İlgili kişiye ait kişisel veriler; onay ve/veya kabul edilerek  imzalanan tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imza ile gerçekleştirilen onay, kabul ve  bildirimler, NOYAN HEALTH & TRAVEL’ın idari merkezi, fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, internet işlemleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık alanlar, kullanıcı görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa  araştırması, Kimlik Paylaşım Sistemi, SMS, internet sitelerine yapılan dijital başvurular, mobil uygulamalar, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi gibi yöntemler ile ilgili kişi  ile  iletişime geçilen veya ileride iletişime geçebilecek sözlü, yazılı, görüntülü, ses kaydı veya elektronik ortamlarda elde edilen veriler tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince zamanaşımı süreleri de dikkate alınarak saklanmaktadır.

NOYAN HEALTH & TRAVEL tarafından, yukarıda belirtilen hukuki nedenlerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları da dikkate alınarak bu politikanın daha önce açıklanan amaçları doğrultusunda işlenebilir veya transfer edilebilir.

Kullanıcı Hakları

(6698 sayılı KVK Kanun’un 11. maddesi uyarınca)

İlgili kişiler, kişisel verileri ile ilgili olarak, NOYAN HEALTH & TRAVEL’ın aşağıdaki e-posta adresi yoluyla kişisel verilerinin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse bilgi talep etme,
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde ya da yurt dışında transfer edilen 3. kişileri bilme,
 5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonimleştirilmesini isteme,
 7. Aktarıldığı 3. kişilere karşı yukarıda sayılan (5) ve (6) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrama hâlinde zararın giderilmesini talep etme ve mevzuatta yazılı diğer haklara sahiptir.

Kanun Kapsamında Başvuru Yapılabilecek Veri Sorumlusu

NOYAN HEALTH & TRAVEL Veri Sorumlusu olarak www.kvkk.gov.tr adresinde VERBİS sisteminde kayıtlı olan kişidir.

İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kapsamında, taleplerini, şikayetlerini, önerilerini NOYAN HEALTH & TRAVEL’ın aşağıda bildirilen adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya hesap açılışı sırasında kullanıcı tarafından bildirilen ve internet sitesinde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin de belirtilmesi suretiyle yine aşağıda belirtilen elektronik posta adresine gönderebilir.

Başvurularda isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, tebligata esas yerleşim veya iş yeri adresi, Cep Telefon numarası, e posta adresi ile talep konusunun bulunması zorunlu olup, taleple ilgili bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekir

NOYAN HEALTH & TRAVEL ile yapılacak yazışmalarda resmi dil Türkçe’dir. Bu nedenle her türlü başvurunun, yazışmanın, sorun, şikayet ve önerilerin Türkçe dilinde yazılması ve gönderilmesi esastır.

Başvuru yazılı ve fiziki olarak gönderiliyor ise imza ıslak imzalı olmalıdır.       

Talep, sorun, öneri ve şikayetlere ilişkin cevaplar kural olarak ücrete tabi değildir. Ancak verilecek cevapla ilgili bir masraf, harç ya da başkaca bir maliyet söz konusu olursa NOYAN HEALTH & TRAVEL, KVVK Düzenlemeleri kapsamında veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücretleri talep etme hakkını saklı tutar.

Daha detaylı bilgi almak için veya KVK Politikası ile ilgili sorun, talep, öneri ve şikayetleriniz için aşağıdaki iletişim bilgilerinden yararlanarak başvuru yapmanız rica olunur.

Ayrıca KVK Politika kitabını da NOYAN HEALTH & TRAVEL’dan temin etmeniz mümkündür. 

Fiziki ve yazılı başvurularınız için:

(NOYAN HEALTH & TRAVEL)

NOYAN GOLF EMLAK TUR. TİC. LTD. ŞTİ.

GÜZELOBA MH. GÜZELYALI CD. ZEHRA İŞ MERKEZİ 15/B MURATPAŞA / ANTALYA

E POSTA :  info@noyanhealthtravel.com

TEL : 0 242 312 40 41

Logo
 • Agora Antik Kenti B
  08.11.2021
  Agora Antik Kenti
 • Ayasofya B
  08.11.2021
  Ayasofya
 • Kiz Kulesi B
  08.11.2021
  Kız Kulesi
 • Kapali Carsi B
  08.11.2021
  Kapalı Çarşı
 • Aspendos Antik Kenti B
  08.11.2021
  Aspendos Antik Kenti
 • Bergama Antik Kenti B
  08.11.2021
  Bergama Antik Kenti
 • Efes Antik Kenti B
  08.11.2021
  Efes Antik Kenti
 • Meryem Ana Evi B
  08.11.2021
  Meryem Ana Evi
 • Olympos Antik Kenti B
  08.11.2021
  Olympos Antik Kenti
 • Phaselis Antik Kenti B
  08.11.2021
  Phaselis Antik Kenti
 • Topkapi Sarayi B
  08.11.2021
  Topkapı Sarayı
 • Yerebatan Sarnici B
  08.11.2021
  Yerebatan Sarnıcı

  Web sitemizde ziyaretçilerimizin gezinme deneyimini iyileştirmek ve size daha iyi hizmet verebilmek için çerezler kullanılmaktadır. Çerezleri reddederseniz, web sitemizde çalışacak uygulamaları sınırlayabilirsiniz veya bazı özellikler istendiği gibi çalışmayabilir. Çerez Politikamız hakkında daha fazla bilgi için lütfen burayı tıklayın.